Liên hệ

Friendship Tower

developed by
CZ Slovakia Co., Ltd.

31 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé
Quận 1
Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam

Đơn vị cho thuê Bất Động Sản
leasing.hcmc@savills.com.vn
+84 909 369 323
Email:czslovakia@czslovakia.vn
Điện thoại:+84 2873 080 757

Liên hệ