Mặt bằng

 • 21
 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • Occupied 2
 • 1
 •  
Tầng 21
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 20
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 19
Diện tích cho thuê: 723.8 m2
Tầng 18
Diện tích cho thuê: 723.8 m2
Tầng 17
Diện tích cho thuê: 723.8 m2
Tầng 16
Diện tích cho thuê: 723.8 m2
Tầng 15
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 14
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 13
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 12
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 11
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 10
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 9
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 8
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 7
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 6
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 5
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 4
Diện tích cho thuê: 722.1 m2
Tầng 3
Diện tích cho thuê: 622.9 m2
Tầng 2
Diện tích cho thuê: 536.8 m2
Tầng 1
Diện tích cho thuê: 135.1 m2

Mặt bằng