Mặt bằng

 • Occupied 22
 • Occupied 21
 • Occupied 20
 • Occupied 19
 • Occupied 18
 • Occupied 17
 • Occupied 16
 • Occupied 15
 • Occupied 14
 • Occupied 12
 • Occupied 11
 • Available 10
 • Occupied 9
 • Occupied 8
 • Occupied 7
 • Occupied 6
 • Occupied 5
 • Occupied 4
 • Available 3
 • Occupied 2
 • Available 1
 •  
Tầng 22
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 21
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 20
Diện tích cho thuê: 723 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 19
Diện tích cho thuê: 723 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 18
Diện tích cho thuê: 723 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 17
Diện tích cho thuê: 723 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 16
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 15
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 14
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 12
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 11
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 10
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 9
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 8
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 7
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 6
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 5
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 4
Diện tích cho thuê: 721 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 3
Diện tích cho thuê: 622.9 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 2
Diện tích cho thuê: 536.8 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options
Tầng 1
Diện tích cho thuê: 135.1 m2
Available Leasing space optionsAvailable Leasing space options

Mặt bằng